Τεχνικά Στοιχεία
Σωλήνες και φιλτροσωλήνες γεωτρήσεων
όμοια με DIN 4922, κατασκευασμένοι από σωλήνες
ευθείας αφανούς ραφής χωρίς εγκάρσια ραφή.


Σωλήνες:                    κατασκευασμένοι κατά            DIN 1626/2 
                                    διαστάσεις / ανοχές κατά         DIN 2458 

Υλικό:                         ST 37-2                                    DIN 17100 
                                    Αντοχή σε εφελκυσμό             340 - 470 N/mm2 
                                    Όριο αντοχής                 το ελάχιστο 235 N/mm2 

Μούφες:                    Μούφες με στρογγυλό σπείρωμα
                                    2 σπείρες ανά ίντσα.

Επιφάνεια:                 Γαλβανισμένοι σύμφωνα με ISO 9227 ή μαύροι.

Άνοιγμα γέφυρας:     1-3 χιλιοστά

Μήκος σωλήνα:         6,00 μέτρα

 
Διαστάσεις και τεχνικά στοιχεία 
Σωλήνες σε όλες τις διαστάσεις κατά DIN 2458
Εξωτ. Διάμετρος
ίντσες
Εξωτ. Διάμετρος
χιλιοστά
Πάχος
χιλιοστά
Εσωτ. Διάμετρος
χιλιοστά
Μούφες
Εξωτ. Διάμετρος
χιλιοστά
αρσενική    θηλυκή
Μούφες
μήκος
χιλιοστά
Αντοχή
υλικού
bar
Γέφυρες
μήκος
πλάτος
χιλιοστά
Γέφυρες
τεμάχια ανά σωλήνα
Επιφάνεια κάλυψης
εώς
%
Βάρος1
κιλά/σωλήνα
6 5/8" 168,3 4,0 160,3 178 185 100 55 35 x 10 1.170 11,5 100
8 5/8" 219,1

219,1

219,1

4,0

5,0

6,0

211,1

209,1

207,1

230

230

230

240

240

240

100

100

100

24

51

94

35 x 10

35 x 10

35 x 10

1.560

1.560

1.560

11,5

11,0

10,5

135

168

210

10 3/4" 273,0

273.0

5,0

6,0

263,0

261,0

282

282

294

294

100

100

26

47

35 x 10

35 x 10

1.950

1.950

11,0

10,5

208

260

12 3/4" 323,9

323,9

5,0

6,0

313,9

311,9

340

340

350

350

120

120

15

27

35 x 10

35 x 10

2.340

2.340

11,0

10,5

271

316


1 Μαζί με τις μούφες.